Amortyzacja samochodu osobowego o wartości większej niż 20 000 euro

Amortyzacja samochodu osobowego

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt  4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodów nie można włączyć odpisów amortyzacyjnych w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro. Wartość tę przelicza się na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP w dniu przekazania samochodu do używania.

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości przewyższającej 20 000 euro  w praktyce

Ustalenie wysokości odpisów amortyzacyjnych wymaga ustalenia wartości początkowej środka trwałego. Za wartość początkową uważa się cenę zakupu powiększoną o koszty związane z tym zakupem (np. transport, opłaty celne).

Przykład 1.


Jan Kowalski, przedsiębiorca z Gdańska, nabył  samochód osobowy o wartości 180 000 zł i przyjął go do używania 02.02.2016 r. 


Limit 20 000 euro = 4,4015 (tabela nr 021/A/NBP/2016 z dnia 2016-02-02) * 20 000 = 88 030 zł

Przy zastosowaniu 20% stopy amortyzacyjnej, suma odpisów wyniesie: 180 000 zł * 20%= 36 000 zł, z czego tylko 17 606 zł  rocznie (88 030 zł * 20%) będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów.

Ubezpieczenie samochodu osobowego

Limit 20 000 euro obowiązuje również w przypadku ustalania wartości wydatków, które zostały poniesione na ubezpieczenie AC i mogą zostać włączone do kosztów uzyskania przychodów.

Przykład 2.


Dnia 29.02.2016 r. przedsiębiorca z Krakowa zawarł umowę ubezpieczenia AC. Wskazana w polisie wartość samochodu  wyniosła 140 000 zł, natomiast składka ubezpieczeniowa = 4 000 zł. 


Równowartość 20 000 euro:  20 000 * 4,3589 (tabela nr 040/A/NBP/2016 z dnia 2016-02-29) = 87 178 zł

Równowartość 20 000 euro w stosunku do wartości samochodu: (87 178 / 140 000) * 100% = 62,27%

Wartość wydatków, które będą stanowić koszty uzyskania przychodów: 4 000 zł * 62,27% = 2 490,80 zł

Uwaga! Limit zaliczenia ubezpieczenia w koszty uzyskania przychodów obejmuje tylko samochody osobowe i dotyczy wyłącznie ubezpieczenia AC!