Cząstkowe świadectwo pracy po zakończeniu zatrudnienia terminowego

Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym przebieg zatrudnienia u danego pracodawcy. Co do zasady, wystawiane jest po rozwiązaniu stosunku pracy, a więc gdy zakończeniu ulega swoista prawna więź łączącego pracownika z pracodawcą. Nie każdy ma jednak świadomość tego, że pracodawca jest zobowiązany wystawić ten dokument również po zakończeniu zatrudnienia terminowego. Jak to powinno wyglądać w praktyce?

Zgodnie z art. 97 § 11jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Wprowadzenie przez ustawodawcę takiego zapisu nakłada na pracodawcę konieczność wystawienia świadectwa pracy po zakończeniu zatrudnienia „terminowego”, czyli w momencie zawarcia umowy na czas nieokreślony. Nie oznacza to jednak, że w momencie trwania stosunku pracy na czas określony, zawsze powstanie obowiązek wystawienia świadectwa pracy po upływie terminu  24 miesięcy.

Przykład 1

Pracownik zostaje zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny, następnie pracodawca zatrudnia go na podstawie umowy na czas określony – 2 lat. Po tym okresie zawarta zostaje umowa na czas nieokreślony. Kiedy powstanie obowiązek wystawienia tzw. cząstkowego świadectwa pracy?

W tym przypadku, obowiązek wystawienia świadectwa pracy powstanie w momencie zakończenia drugiej umowy terminowej – zawartej na 24 – miesięczny czas określony, a w swojej treści zawierać będzie także  informacje dotyczące zatrudnienia na okres próbny. Zgodnie z art. 97 § 12 , świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w §1(24 miesiące od zawarcia pierwszej umowy). Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

Przykład 2

Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę na czas określony trwający jeden rok. Następnie zawarta zostaje umowa na czas nieokreślony. Kiedy powstaje obowiązek wystawienia świadectwa pracy? Po upływie 24 miesięcy? Czy po zakończeniu umowy terminowej?

W sytuacji opisanej w drugim przykładzie, obowiązek wystawienia świadectwa pracy powstaje po zakończeniu trwania umowy na czas określony.

WAŻNE!
Pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy, na wniosek pracownika, po zakończeniu każdej umowy terminowej !!!

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. Zm).