Deklaracja VAT-7 – instrukcja obsługi cz.2

Zgodnie z zapowiedzią (zobacz więcej) przedstawiamy kolejną część instrukcji sporządzania deklaracji VAT-7.

WNT

W polu 21 wskazuje się wartość wewnątrzwspólnotowej (świadczonej na rzecz kontrahenta na terenie UE) dostawy towarów, opodatkowanych 0% stawką podatku VAT. Ze względu na charakter stawki, nie wypełnia się tutaj pola określającego wartość podatku należnego. Pole 22 obejmuje natomiast eksport towarów, opodatkowany – podobnie jak w poprzednim przypadku – stawką 0%.

VAT

W polach 23 i 24 wykazywane są przychody związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

Uwaga! Chociaż transakcja obejmuje nabycie towarów, konieczne jest wykazanie należnego podatku VAT (wynikającego przecież ze sprzedaży) – przy jednoczesnym zachowaniu prawa do jego odliczenia w polu 42.

Pola 25 26 służą udokumentowaniu importu towarów, dokonywanego według procedury uproszczonej (zobacz więcej). Należy tutaj samodzielnie obliczyć kwotę podatku VAT od importu i wykazać go w sporządzanej deklaracji VAT. Podobnie, jak w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, równowartość należnego podatku VAT powstałego z tytułu importu (pole 26) stanowi kwotę podatku naliczonego (wykazywanego w polach 39 – 42).

W dalszej części deklaracji VAT,  należy określić wartość importu usług (pola 27 i 28), w przypadku których podatnikiem jest usługobiorca. W związku z tym konieczne jest wykazanie w tej pozycji podatku należnego, którego wartość określa jednocześnie wysokość naliczonego podatku VAT (odliczanego w pozycjach 39 – 42).

Import usług od podatników z innych krajów Unii Europejskiej (dla których zastosowanie ma również art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług)  wykazuje się natomiast w pozycji 29 i 30 (stanowi on część lub całość kwot wykazanych w polu 27 i 28).

W polach 31 oraz 32 należy wykazać dostawę towarów i świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca (zobacz więcej).

Uwaga! W przeciwieństwie do wartości wykazywanych w polu 32, wartość pola 31 wypełnia zarówno sprzedawca, jak i nabywca!

VAT

Pole 33 służy wykazaniu wartości podatku należnego, wynikającego ze spisu z natury, który został sporządzony na dzień likwidacji działalności gospodarczej, natomiast pozycja 34 stanowi wartość podatku należnego wynikającego z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (wykazanego już w polu 24). Pozycje 35 36 są natomiast podsumowaniem podstaw opodatkowania i odpowiadającego im podatku należnego (pole 35 = 10 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 22 + 23 + 25 + 27 + 31, pole 36 = 16 + 18 + 20 + 24 + 26 + 28 + 30 + 32 + 33 – 34).

D1

Część D deklaracji dotyczy rozliczenia podatku naliczonego. W polu 37 wykazuje się kwotę nadwyżki (pole 55) z poprzedniej deklaracji VAT. Pole 38 obejmuje natomiast kwotę podatku naliczonego, wynikającego ze spisu z natury, sporządzonego na dzień utraty  lub rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT.

D2

Pole 39 obejmuje wartość netto środków trwałych nabytych w danym okresie wraz naliczonym do nich podatkiem VAT (pole 40). Pola 41 i 42 funkcjonują analogicznie, ale obejmują wszelkie nabycia, które nie dotyczą środków trwałych i są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

D3

Wymaga się, aby w dalszej części deklaracji wskazać kwotę ewentualnej korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych (pole 43) oraz pozostałych nabyć (pole 44) ze szczególnym uwzględnieniem korekt rocznych.

Uwaga! Pola 43 i 44 bardzo często obejmują kwoty ujemne!

Przechodząc do wypełniania pola 45, należy podsumować wartość podatku naliczonego do odliczenia (pole 45 = 37 + 38 + 40 + 42 + 43 + 44).

E

Część E deklaracji VAT jest pewnego rodzaju podsumowaniem, określającym wartość zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu. Jeżeli podatnik zakupił kasę fiskalną, w polu 46 może wskazać kwotę, którą przeznaczył na ten cel. Może to jednak zrobić tylko w sytuacji wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym.

Pole 47 deklaracji obejmuje kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów (zobacz więcej), a w polu 48 określa się kwotę podatku podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego. Podatek do zapłaty występuje, gdy suma wskazana w polu 36 jest wyższa od sumy kwot wykazanych w polach 45, 46 i 47. W takim przypadku wartość podatku do zapłaty odpowiada różnicy kwot wykazanych w polach 36, 45, 46 i 47 (pole 48 = 36 – 45 – 46 – 47).

Jeśli wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (pole 50), a wartość pola 45 przewyższa wartość pola 36, podatnik nie ma możliwości skorzystania z odliczenia kwoty ulgi związanej z zakupem kasy fiskalnej (pole 46). Może jednak otrzymać zwrot środków wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (pole 49).

Uwaga! Kwota zwrotu przypadająca na jedną kasę w danym miesiącu, nie może przekroczyć równowartości 25 % kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu netto, ale nie więcej niż 175 zł!

51

Nadwyżka podatku naliczonego, może zostać zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez podatnika (pole 51) w terminie 25 dni (na wniosek podatnika, po spełnieniu przez niego określonych warunków – pole 52 – zobacz więcej), w terminie 60 dni (termin standardowy) – pole 53,  lub w terminie 180 dni – pole 54  (na podstawie wniosku).

Alternatywnym przeznaczeniem nadwyżki podatku jest przeniesienie na następny okres rozliczeniowy (pole 55). Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest to postępowanie standardowe. Jeżeli chcemy otrzymać z Urzędu Skarbowego zwrot nadpłaconego podatku VAT, konieczne jest złożenie wniosku we właściwym dla przedsiębiorcy Urzędzie Skarbowym. Jest to kwota wykazywana w polu 47 deklaracji VAT sporządzanej za kolejny okres rozliczeniowy.

F

Część F deklaracji obejmuje informacje dodatkowe. Pole 56 powinien zaznaczyć podatnik, który świadczył usługi turystyki, a przy świadczeniu usługi nabył towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Pole 57 powinien zaznaczyć podatnik, który dokonywał dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków i zastosował w stosunku do nich procedurę marży. Pole 58 należy zaznaczyć, jeżeli dokonano dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia złota inwestycyjnego lub pośredniczono w dostawie złota dla zleceniodawcy, działając jako agent. Pole 59 zaznacza natomiast wyłącznie podatnik, który jako drugi w kolejności, dokonał wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej przy zastosowaniu procedury uproszczonej.

Pole 60 obejmuje wartość zwiększenia kwoty podatku naliczonego, dokonanego po uprzednim skorygowaniu wysokości podatku naliczonego w wyniku uregulowania należności z opóźnieniem. Wszyscy, oprócz podatników korzystających z tej możliwości, zaznaczają tutaj kwadrat 2.

Jeżeli podatnik zdecydował się na zwrot podatku (pole 51), powinien również zaznaczyć kwadrat 1 pola 61 (pozostali podatnicy powinni zaznaczyć kwadrat 2), oraz – w przypadku wnioskowania o zwrot podatku w przyśpieszonym terminie 25 dni, kwadrat 1 pola 62. 

Kwadrat 1 pola 63 powinni zaznaczyć wyłącznie podatnicy korzystający z ulgi na złe długi (dotyczy podatników, którzy nie uzyskali terminowo należności od swoich kontrahentów). Muszą oni w związku z tym zawiadomić o korekcie naczelnika Urzędu Skarbowego wraz z jej wartością i danymi dłużnika (należy dołączyć zawiadomienie VAT-ZD i wskazać liczbę załączników w polu 64).

Część H deklaracji obejmuje oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej  podatnika i dotyczy podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, telefon, data wypełnienia i podpis.

Uwaga – pamiętaj! Podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
http://www.izbapodatkowa.pl/