Deklaracja VAT-7 – instrukcja obsługi cz.1

Zdecydowana większość czynnych podatników VAT, zobowiązana jest do składania deklaracji VAT-7* w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który podatek jest rozliczany (na przykład 25 marca jest terminem rozliczenia podatku VAT za miesiąc luty).

Od czego zacząć sporządzanie deklaracji?

vat

Przede wszystkim należy pamiętać, że podatnicy wypełniają wyłącznie białe pozycje deklaracji VAT. Powinni zatem w polu nr 1 wpisać swój NIP oraz – już w polu 4 i 5 odpowiednio miesiąc i rok, za który składana jest deklaracja.

VAT

Pole 6 części A  deklaracji, wymaga wskazania właściwego Urzędu Skarbowego. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zobacz więcej). W polu 7 wskazuje się już tylko cel złożenia formularza – jeśli deklaracja za dany miesiąc składana jest po raz pierwszy, należy zaznaczyć pole złożenie deklaracji. W przeciwnym razie konieczne jest oczywiście zaznaczenie pola korekta deklaracji i dołączenie pisemnego uzasadnienia przyczyn złożenia korekty.

VAT

Część B deklaracji VAT obejmuje dane identyfikacyjne podatnika. W polu 8 należy w związku z tym wskazać charakter podatnika i fakt, czy jest on osobą fizyczną, czy nie. Sposób wypełnienia pola 8 determinuje wypełnienie pola 9. Osoby fizyczne powinny podać tutaj nazwisko, imię i datę urodzenia, natomiast podatnicy niebędący osobami fizycznymi – pełną nazwę i REGON.

Część C deklaracji dotyczy rozliczenia podatku należnego, czyli wynikającego z transakcji sprzedaży.

VAT C1

W polu 10  wykazuje się dostawę towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, które są zwolnione z opodatkowania (szczegółowy wykaz zwolnień określa art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług). W związku ze zwolnieniem, nie występuje tutaj podatek należny.

W polu 11 wprowadza się dane dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju, w przypadku których podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego.

Uwaga! Nie uwzględnia się tutaj sprzedaży towarów i usług odbywającej się w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

W polu 12 umieszcza się natomiast tę wartość kwoty wykazanej w polu 11, która dotyczy świadczenia usług:

  • na rzecz podatników lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
  • innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Pole 13 obejmuje wartość dostawy towarów oraz usług świadczonych na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%. Przechodząc do pola 14, należy określić kwotę dostawy towarów opodatkowanych stawką 0%, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu (sprzedawca stosuje stawkę podatku 0% po spełnieniu warunków określonych w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 oraz art. 129 ustawy o podatku od towarów i usług).

VATC2

Pola 15 – 20 dokumentują natomiast wartość dostaw towarów i świadczonych usług, stanowiących podstawę dla naliczenia podatku należnego w wysokości przewyższającej stawkę 0% (wyodrębnienie stawek podatku VAT, które już nie obowiązują, umożliwia dokonanie korekt deklaracji za przeszłe okresy, w których stawki te jeszcze obowiązywały).

*podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie, składają natomiast deklarację VAT-7K/VAT-7D do 25 dnia każdego miesiąca następującego po rozliczanym kwartale.

http://www.izbapodatkowa.pl/

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług