Dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Coraz więcej osób myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej. Żeby jednak podjąć tak ważny i odważny krok potrzebne są przede wszystkim środki finansowe. Można oczywiście skorzystać z różnego rodzaju pożyczek dla początkujących przedsiębiorców, jednak w sytuacji gdy nakład finansowy na pierwsze działania nie jest wysoki, można skorzystać z innego rozwiązania, które zostało zagwarantowane przez ustawodawcę. Wielu z Was zapewne słyszało o dotacjach z Urzędów Pracy – co trzeba zrobić aby stać się ich beneficjentem?

Dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej stanowią formę walki z bezrobociem (służą aktywizacji osób bezrobotnych). Z całą pewnością na ich plus działa również ich bezzwrotny charakter. Zgodnie z ustawą o promocji  zatrudniania i instytucjach rynku pracy, starosta/Prezydent miasta może przyznać osobie uprawnionej jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Aby wystąpić o przyznanie dotacji z Urzędu Pracy:

 • należy posiadać status osoby bezrobotnej,
 • nie można posiadać statusu studenta studiów dziennych (status studenta studiów zaocznych jest dopuszczalny),
 • nie można prowadzić żadnej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed zgłoszeniem wniosku o dofinansowanie
 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie można odmówić, bez uzasadnienia, propozycji pracy/stażu z Urzędu Pracy,
 • w okresie 2 lat liczonych do dnia złożenia wniosku, osoba do składająca nie może być skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • osoba składająca wniosek, w okresie 5 lat liczonych do dnia złożenia wniosku, nie może być beneficjentem innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Procedura otrzymania dotacji trwa bardzo krótko – około 1 miesiąca.  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba podpisać umowę między starostą/Prezydentem miasta (w którego imieniu działa dyrektor PUP) a wnioskującym i poręczycielem, który zabezpiecza zwrot dotacji w razie niedotrzymania przez bezrobotnego składającego wniosek warunków podpisanej umowy.

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione, a także źródła ich finansowania,
 • specyfikę i harmonogram wydatków na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz na pozyskanie lokalu,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji (np. poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym – aval, gwarancję bankową, zastaw na prawach lub rzeczach, blokadę rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika).

Wnioskujący powinien również dołączyć do wniosku szereg oświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do ubiegania się o dotację (zostały wymienione powyżej).

Szczegółowe informacje dotyczące kwoty dotacji oraz warunków przyznawania dotacji ustalane są przez regulaminy poszczególnych Urzędów. Wartość dotacji oscyluje w granicach 20 tysięcy złotych i musi zostać przez beneficjenta wykorzystana w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Zazwyczaj nie jest wymagany wkład własny, by tę formę pomocy otrzymać, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż warunkiem jest tak szybkie spożytkowanie otrzymanego dofinansowania, warto jest go posiadać – choćby dla własnego bezpieczeństwa. Co więcej posiadanie nawet niewielkiego wkładu, świadczy o zaangażowaniu w rozwój i zwiększa szanse  na otrzymanie dotacji.

Posiadanie biznesplanu nie jest warunkiem koniecznym. Niektóre Urzędy wymagają złożenia go razem z wnioskiem, innym wystarcza sam wniosek (jest rozbudowany na tyle, że biznes plan zawiera się w jego treści). Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż posiadanie profesjonalnie przygotowanego biznesplanu, może również działać na korzyść wnioskującego – pokazuje koncepcję przyszłego przedsiębiorcy, jego  strategię i plan działania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.)