Drobny poczęstunek jako koszt podatkowy

drobny poczęstunek jako koszt podatkowy

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych wykluczają z kosztów uzyskania przychodów koszty reprezentacji, w szczególności wydatki poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów (w tym alkoholowych). Czy zatem wydatki poniesione na zakup drobnego poczęstunku wykorzystywanego np. podczas spotkań z kontrahentami, mogą być wliczone do kosztów podatkowych?

Jedna z najczęściej stosowanych definicji reprezentacji wskazuje, że jest to okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. W tym rozumieniu, do kosztów podatkowych mogłyby zostać włączone wszelkie wydatki związane z umacnianiem pozytywnego wizerunku firmy (oczywiście pod warunkiem, że nie byłyby zbyt „nadzwyczajne”). Jednocześnie NSA w wyroku z dnia 25 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FSK 1445/10) wskazał, że zagadnienie reprezentacji należy rozumieć jako przedstawicielstwo podatnika, działanie w jego imieniu, w jego interesie, na jego rzecz,  a nie jako wystawność, wytworność, okazałość. W tym ujęciu żaden wydatek poniesiony na zakup artykułów mających na celu reprezentowanie danego podmiotu, nie może zostać uznany za koszt podatkowy.

Jak wyjaśniał Naczelny Sąd Administracyjny, istotą przyporządkowania określonych wydatków do kosztów podatkowych lub reprezentacji jest właśnie cel ich poniesienia.  W dużym uproszczeniu – jeśli jest to tylko tworzenie pozytywnego wizerunku firmy, bądź umacnianie go, dany wydatek jest kosztem reprezentacji i nie może zostać uznany za koszt podatkowy. Przeciwnie wygląda jednak sytuacja w przypadku, gdy celem jest uzyskanie przychodów albo  zachowanie lub zabezpieczenie ich źródła.

W interpretacji indywidualnej z dnia 27 sierpnia 2012 r., Minister Finansów wskazał, że koszt poczęstunku, cateringu, kolacji i noclegu, związany z organizacją odpłatnych szkoleń, może stanowić koszt uzyskania przychodów.  Wykluczył jednak zasadność włączenia do kosztów podatkowych wydatki poniesione na artykuły spożywcze, zakupione w celu zapewnienia poczęstunku kontrahentom w czasie wizyt na terenie siedziby firmy i artykuły spożywcze oraz catering w przypadku organizowania nieodpłatnych szkoleń (nawet związanych z działalnością przedsiębiorstwa).

Co ciekawe, w wyroku z 17 czerwca 2013 r. (II FSK 702/11), Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił znaczenie celowości poniesionego wydatku i stwierdził, że decydującymi kwalifikatorami oceny rozpatrywanych wydatków nie mogą być ani miejsce świadczenia usług gastronomicznych ani też przypisana im cecha bliżej nie określonej „wystawności”, „przepychu” czy też „okazałości”, co ostatecznie przyczyniło się do uznania zasadności włączenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zakwestionowanych wcześniej w interpretacji Ministra Finansów.

 Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4C579471D9