Interpretacja podatkowa

Polskie przepisy podatkowe są niejednoznaczne i często stanowią zagadkę nawet dla osoby podatkowo „doświadczonej”. Idealnym rozwiązaniem problematycznej kwestii może być jednak wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Co warto o niej wiedzieć?

Zgodnie z art. 14b. § 1. Ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć:

  • podatnik,
  • płatnik,
  • inne podmioty (również osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski).

Sam wniosek o interpretację indywidualną (ORD-IN) może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Osoba wnioskująca  o wydanie interpretacji indywidualnej, powinna rzetelnie przedstawić stan faktyczny / zdarzenie przyszłe wraz z  własną opinią dotyczącą przedmiotu interpretacji. Jeśli tego nie zrobi, wniosek nie zostaje rozpatrzony. Warto podkreślić, że wnioskujący oświadcza, że wskazany opis stanu faktycznego w dniu złożenia wniosku nie jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, czy kontroli podatkowej (pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań). Oprócz tego, w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, wnioski o interpretacje należy składać do Dyrektora Izby Skarbowej, właściwej dla miejsca zamieszkania lub adresu siedziby podatnika, płatnika, czy inkasenta. Określono w związku z tym organy właściwe do wydawania interpretacji indywidualnych:

– województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodnio-pomorskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu
ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

– województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

– województwa: mazowieckie oraz wnioskodawcy, którzy mają miejsce zamieszkania i siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku
ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

– województwa: lubelskie, łodzkie, opolskie świętokrzyskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski

– województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
ul. Dekana 6,64-100 Leszno

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie jest darmowy –  podlega opłacie w wysokości 40 zł (należy jej dokonać w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku). Co istotne dla naszych porfeli, jeśli w jednym wniosku osoba zainteresowana przedstawia kilka stanów faktycznych / przyszłych, co do których oczekuje interpretacji, opłata 40 zł pobierana jest odrębnie dla każdego z nich.

Jak wskazano w art. 14d. Ordynacji Podatkowej, interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się w terminie nieprzekraczającym  3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, uznaje się, że w dniu następnym wydano interpretację stwierdzają całkowitą  prawidłowość stanowiska wnioskodawcy.

http://www.mf.gov.pl/

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.