Karta podatkowa, czyli metody opodatkowania działalności gospodarczej cz. II

Karta podatkowa to najprostsza  forma rozliczania działalności gospodarczej. Mogą z niej korzystać zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie, jak również w formie spółki cywilnej. 

Główną cechą karty podatkowej jest stała wysokość podatku wpłacanego na rzecz urzędu skarbowego. Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą płacić, zgodnie  z Ustawą z dn. 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność:

1) usługową lub wytwórczo – usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli,

2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części II tabeli,

3) usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi – w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,

4) gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części IV tabeli,

5) w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu – w warunkach określonych w części V tabeli,

6) w zakresie usług rozrywkowych – w warunkach określonych w części VI tabeli,

7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części VII tabeli,

8) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w części VIII tabeli,

9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami – w warunkach określonych w części IX tabeli,

10) w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi – w warunkach określonych w części X tabeli,

11) w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny – w warunkach określonych w części XI tabeli.

Uprawnienie do rozliczania podatku w tej formie zostało również przyznane, na zasadach i w warunkach określonych w tabeli XII do wspomnianej wcześniej ustawy, osobom fizycznym, w tym rolnikom prowadzącym równocześnie gospodarstwo rolne.

Podatnicy, którzy zdecydują się na prowadzenie rozliczeń w formie karty podatkowej, zwolnieni są z prowadzenia ksiąg rachunkowych, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji. Nie oznacza to jednak całkowitego odformalizowania ich działalności. Nadal są oni zobligowani, na żądanie klienta, wystawiać rachunki oraz faktury, a także przechowywać (w kolejności ich numerów) ich kopie przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym zostały wystawione. Podatnicy Ci mają również obowiązek prowadzenia książki ewidencji zatrudnienia.

Taka forma rozliczenia sprawdza się w małych miejscowościach oraz w firmach niezatrudniających wielu pracowników. Dlaczego? Otóż wysokość podatku jest całkowicie niezależna od uzyskanego przez podatnika przychodu. Na jego wysokość wpływa natomiast wielkość miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza(im mniejsza, tym mniejsza stawka) oraz ilość zatrudnionych w firmie pracowników (podobna zależność). W załączniku nr 3 do wspomnianej ustawy, ustawodawca wskazuje wysokość stawek podatkowych (przy jednoczesnym wskazaniu, która stawka obowiązuje przy danej wielkości miejscowości, rodzaju prowadzonej działalności oraz liczbie zatrudnionych pracowników).

Aby móc rozliczać się z fiskusem właśnie metodą karty podatkowej należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego, w terminie do 20 stycznia, PIT-16, czyli wniosek o zastosowanie karty podatkowej. Dopiero po otrzymaniu decyzji, w której naczelnik Urzędu Skarbowego określi wysokość stawki podatku, można przyjąć, że ta forma rozliczenia została przez właściwe organy „zaakceptowana”. Wniosku nie trzeba składać każdego roku, jednorazowe zgłoszenie jest wiążące na kolejne lata podatkowe. Jeżeli jednak podatnik zdecyduje się skorzystać z innej metody opodatkowania, musi ten fakt zgłosić do Urzędu Skarbowego w formie i terminie wymaganym dla tej metody.

Ustawodawca wprowadził szereg ograniczeń i zgodnie z ustawą, z metody opodatkowania w formie karty podatkowej nie mogą skorzystać:

  • podatnicy, którzy korzystają przy prowadzeniu swojej działalności z usług osób niezatrudnionych (na podstawie umowy o pracę) lub innych przedsiębiorców i zakładów     (oprócz usług specjalistycznych z których można korzystać zawsze);
  • podatnicy, którzy, prowadzą inną działalność gospodarczą;
  • podatnicy, których małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w podobnym zakresie;
  • podatnicy, który wytwarzają produkty opodatkowane na podstawie odrębnych przepisów;
  • podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą poza terytorium Polski.

Terminy płatności podatku

Rozliczając się w formie karty podatkowej, podatek należy uiszczać do właściwego Urzędu skarbowego, do 7-go dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem jest grudzień – podatek za grudzień należy zapłacić do 28-go grudnia.  Wysokość podatku wynikającego z decyzji można obniżyć o wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%), co wiąże się z kolejnym obowiązkiem – złożeniem do dnia 31-go stycznia deklaracji PIT-16A, stanowiącej o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej od podatku.

O wszelkich zmianach mogących wpłynąć na wysokość podatku określonego decyzją, a także tych które mogą powodować utratę uprawnienia do rozliczenia w tej formie, należy powiadomić Urząd Skarbowy.