Firmowe konto – czy musisz je mieć?

konto bankowe

W toku prowadzenia działalności gospodarczej (a rozpoczynając jej prowadzenie szczególnie), przedsiębiorcy szturmowani są szeregiem rad, spośród których część urasta wręcz do rangi mitów. Przykładem takiego mitu jest kwestia posiadania firmowego rachunku bankowego. Niejednokrotnie słyszymy, że każda osoba prowadząca firmę, powinna posiadać odrębne konto, przypisane wyłącznie danej działalności gospodarczej. Jak jest naprawdę?

Niekiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą musi posługiwać się rachunkiem bankowym (między innymi opłacając podatki, co wynika z art. 61 § 1 Ordynacji podatkowej). Wyjątkiem są wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy, którzy w przynajmniej jednym z ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Trzeba jednocześnie pamiętać, że przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonywania bądź przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego w sytuacji, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Regulacje prawne nie wskazują jednak, że musi to być specjalne konto firmowe. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by wykorzystywać konto osobiste/prywatne do rozliczania transakcji wynikających z działalności gospodarczej. Przemawiają za tym głównie względy ekonomiczne, ponieważ koszty generowane przez konta osobiste są z reguły niższe (lub zerowe) w porównaniu z kosztami kont firmowych.

Uwaga! Gdy przedsiębiorca korzysta wyłącznie z prywatnego rachunku bankowego, musi oddzielić transakcje dotyczące działalności gospodarcze od transakcji prywatnych.

Warto podkreślić, że informację o kontach bankowych ujawnia się w polu 28.1 i 28.2 formularza CEIDG-1 (odpowiednio: dane rachunku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i prywatnego rachunku bankowego). Konieczne jest ponadto powiadomienie organów podatkowych o ewentualnej zmianie kont.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa