Kontrola skarbowa – instrukcja obsługi

W życiu każdego przedsiębiorcy może nadejść dzień, w którym będzie on musiał poddać się kontroli skarbowej. Jak dowiadujemy się z art. 281 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacji podatkowej, celem kontroli jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Aby uniknąć niepotrzebnego stresu (albo przynajmniej zmniejszyć jego poziom), warto przeanalizować poniższe punkty, które pomogą przygotować się na wizytę urzędników:

  • z reguły organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (wyjątkiem jest na przykład: kontrola dotycząca zasadności zwrotu podatku VAT, opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych czy podatku od wydobycia niektórych kopalin) – rozpoczyna się ona po upływie przynajmniej 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Rozpoczęcie procedury kontrolnej przed upływem 7 dni wymaga zgody kontrolowanego, a przekroczenie granicy 30 dni, powtórnego powiadomienia. Zawiadomienie obejmuje między innymi informację o przedmiocie i zakresie kontroli. Warto zatem wykorzystać czas, którym dysponujemy od momentu otrzymania powiadomienia, do przygotowania dokumentów, które mają być sprawdzane pod kątem ich prawidłowości i rzetelności. Jest to dobry czas na dokonanie ewentualnych korekt,
  • może zdarzyć się również, że obecność osobista kontrolowanego podatnika w czasie kontroli jest niemożliwa – wówczas może on wyznaczyć osobę, która będzie go reprezentowała (należy zastosować formę pisemną oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym),
  • zgodnie z art. 285a. § 1 Ordynacji Podatkowej, czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia – warto więc udostępnić inspektorom samodzielne pomieszczenie do pracy (w przypadku niewłaściwych warunków kontrola może zostać przeniesiona na teren urzędu skarbowego).

Przede wszystkim jednak trzeba.. zachować spokój.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa