Limit zastawu skarbowego na rok 2017 bez zmian

Limit zastawu podatkowego 2017

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, organy podatkowe mają prawo do ustanowienia zabezpieczenia spłaty zobowiązań podatkowych poprzez wykorzystanie zastawu skarbowego.

Zobowiązania podatkowe powstałe na mocy doręczenia decyzji ustalającej wysokość tych zobowiązań oraz zaległości podatkowe stanowiące dochód Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego i odsetki za zwłokę w spłacie tych zaległości, upoważniają te podmioty do ustanowienia zastawu na zbywalnych prawach majątkowych oraz rzeczach ruchomych, stanowiących własność podatnika lub jego małżeńską współwłasność.

Obecnie wartość poszczególnych rzeczy lub praw w dniu ustanowienia zastawu musi wynosić przynajmniej  12 400 zł. Zgodnie z  obwieszczeniem Ministra Finansów z 12 sierpnia 2016 r., ww. limit na rok 2017 nie zmieni się.

 Źródło: www.rcl.gov.pl