Maksymalna wartość kary porządkowej w postępowaniu podatkowym

Maksymalna wartość kary porządkowej w postępowaniu podatkowym

Maksymalna wartość kary porządkowej nakładanej przez organ podatkowy podlega corocznemu podwyższeniu na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Jeśli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega zmianie.

Do 15 sierpnia każdego roku, Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalną wartość kary porządkowej możliwej do nałożenia w postępowaniu podatkowym.

Obwieszczenie Ministra Finansów z 12.08.2016 r. wskazuje, że wysokość ww. kwoty na rok 2017 wyniesie 2800 zł (zatem nie ulegnie zmianie).

Zgodnie z art.  262 §  1 ustawy Ordynacja podatkowa, karą może zostać obciążona strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

  • nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani lub
  • bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności lub
  • bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach lub
  • bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

Uwaga! Powyższy przepis stosuje się również do:

  • osób trzecich, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin,
  • uczestników rozprawy, którzy poprzez swoje niewłaściwe zachowanie utrudniają jej przeprowadzenie,
  • osób, którym podatnik zlecił prowadzenie lub przechowanie ksiąg podatkowych lub dokumentów będących podstawą zapisów w tych księgach (biura rachunkowe), jeżeli osoby te bezzasadnie odmówią okazania lub nie przedstawią w wyznaczonym terminie ksiąg rachunkowych lub dokumentów będących podstawą zapisów w tych księgach.
Pamiętaj! Termin płatności kary porządkowej wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, na które służy zażalenie.
 Źródło: www.rcl.gov.pl