Metody opodatkowania działalności gospodarczej cz. I

Coraz więcej osób decyduje się na otworzenie działalności gospodarczej.  Rząd pomaga młodym przedsiębiorcom poprzez dofinansowania, uproszczenie samej procedury zakładania działalności gospodarczej, czy też preferencyjne warunki odprowadzania składek ZUS. I tak, zgadzam się z większością z Was, koszty prowadzenia działalności gospodarczej są nadal bardzo wysokie, nieproporcjonalnie wręcz do osiąganego przez nas przychodu. Możemy jednak już na samym początku drogi, obniżyć koszty poprzez wybór właściwej formy opodatkowania. Co to w praktyce  oznacza?

Indywidualna działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prowadzenia przedsiębiorstwa. Jak już wspomniałam powyżej, polski ustawodawca wprowadził szereg ułatwień mających pomóc młodym przedsiębiorcom rozpocząć swoją działalność. Jak założyć własną firmę? Wskazówki jak to zrobić krok po kroku znajdziecie tutaj: http://abc-ksiegowe.pl/rejestracja-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej/.

Przedsiębiorca, może wybrać spośród kilku form opodatkowania tę najbardziej korzystną dla niego. Głównym kryterium branym pod uwagę jest z  pewnością prognozowany przychód, a co za tym idzie, wysokość odprowadzanego podatku (i w tym miejscu wszyscy się zgadzamy- chcemy płacić jak najmniej). Trzeba jednak pamiętać, że ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia i wybór określonej formy nie jest całkowicie dowolny. Kryterium wyboru to z pewnością: ilość pracowników zatrudnionych, miejsce prowadzenia działalności, osiągane przychody. Czasami warto zasięgnąć opinii profesjonalistów, oni z pewnością pomogą nam wybrać odpowiednią formę.

To tyle tytułem wstępu. Formy opodatkowania, które może wybrać osoba prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą to: rozliczanie według skali podatkowej, karta podatkowa, ryczałt,oraz podatek liniowy. W kolejnych wpisach postaram się przybliżyć wszystkie z wymienionych metod, a zacznę od omówienia rozliczania według skali podatkowej.

Rozliczanie według skali podatkowej (zasady ogólne)

Rozliczenie podatku na zasadach ogólnych jest najbardziej popularną metoda rozliczania podatku przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zdecydowaną zaletą tej formy jest możliwość rozliczenia podatku z współmałżonkiem i możliwość zastosowania tych samych ulg, które wykorzystywane są przez wszystkich podatników (nie prowadzących działalności gospodarczej).

Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica między przychodem a kosztami uzyskanymi w celu ich uzyskania. Podatnik który wybierze tę formę, zobligowany jest prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów i to na podstawie danych w niej umieszczonych oblicza wysokość uzyskanego przychodu oraz kosztów. Co warto zauważyć, jeżeli podatnik nie zgłosi do Urzędu Skarbowego, że chce rozliczać się z fiskusem w innej niż zasady ogólne formie, jest zobligowany zastosować właśnie rozliczenie według skali podatkowej.

Podatnik ma prawo rozliczyć, w rocznym rozliczeniu, straty z lat ubiegłych oraz odliczyć wydatki poniesione na ubezpieczenie społeczne (może też wydatki te sukcesywnie umieszczać w PKPiR – wtedy są one od razu uwzględnione w wysokości poniesionych kosztów), a także jak już wcześniej wspomniałam zastosować ulgi, np ulgę na dzieci.

Dochód obliczony na podstawie danych zawartych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów stanowi podstawę obliczenia podatku na podstawie skali:

  • podatek wynosić będzie 18% minus 556,02zł (kwota zmniejszająca podatek) w przypadku, gdy podstawa opodatkowania nie przekroczy 85 528zł,
  • podatek w kwocie 14 839,02zł, a także nadwyżkę opodatkowana według stawki 32% zapłacimy, gdy podstawa opodatkowania przekroczy 85 528zł.

Zaliczki na podatek obliczane są miesięcznie, a podatnik ma obowiązek ich opłacenia do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu (bądź kwartale) rozliczeniowym. Jeżeli wysokość przychodu nie osiągnie 3089 zł, obowiązek zapłaty zaliczki nie wystąpi.

Podatnicy składają do Urzędu Skarbowego roczną deklarację, PIT-36/PIT 36L, do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Nie są natomiast zobligowani do składania deklaracji miesięcznych czy też kwartalnych.

Kwartalny okres rozliczeniowy jest możliwy tylko po dokonaniu przez podatnika odpowiedniego zgłoszenia – do 20. lutego roku podatkowego. Osoby rozpoczynające działalność w trakcie roku podatkowego, mogą to zrobić do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy chcą zrezygnować z ryczałtu ewidencjonowanego, czy karty podatkowej na rzecz rozliczania na zasadach ogólnych, są zobligowani do złożenia stosownego zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego, na 20 dni od dnia założenia KPiR.