Przełom roku okiem podatnika – ważne terminy

Przełom roku okiem podatnika - ważne terminy

Terminy dotyczące poszczególnych obowiązków (około) podatkowych występujących w ciągu roku są najczęściej bardzo powtarzalne i łatwe do zapamiętania. Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy mowa o przełomie roku – o czym warto pamiętać?

20 stycznia 

Zawiadomienie o rozliczaniu zaliczek zarejestrowanych za pomocą kasy fiskalnej w przychody podatkowe 

Podatnicy mają możliwość wyboru ustalania przychodu w dacie pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w kolejnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o VAT.  W tym celu konieczne jest zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia 2017. Co ważne, podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie obrotów za pomocą kasy rejestrującej, muszą dokonać zawiadomienia w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Uwaga! Wybrany sposób ustalania daty powstania przychodu obowiązuje również w kolejnych latach, dlatego ewentualna chęć rezygnacji z tego rozwiązania, również MUSI być zgłoszona do 20 stycznia!
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Wybór formy opodatkowania PIT

Dochody osiągnięte przez osoby fizyczne są opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej – 18% i 32%). Aby wybrać inną formę opodatkowania (podatek liniowy ze stawką 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową), należy złożyć pisemne oświadczenie do 20 stycznia 2017.

Uwaga! Brak oświadczenia skutkuje opodatkowaniem na zasadach ogólnych (dla nowych przedsiębiorców) lub kontynuacją dotychczasowej formy opodatkowania (w przypadku przedsiębiorców kontynuujących działalność).
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Oświadczenie o opodatkowaniu dochodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Dochody uzyskiwane z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, są opodatkowane na zasadach ogólnych. Podatnicy mogą jednak zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym celu do 20 stycznia 2017. muszą złożyć naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)

Decydując się na opodatkowanie w formie karty podatkowej, podatnik musi złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek na formularzu PIT-16 do 20 stycznia 2017. Osoby, które dopiero mają zamiar rozpocząć prowadzenie działalności, powinny pamiętać o złożeniu wniosku przed rozpoczęciem działalności lub dołączeniu go do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

30 stycznia

Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego na inny niż kalendarzowy

Po wprowadzeniu koniecznych zmian (np. w umowie spółki), podatnik podatku dochodowego od osób prawnych ma prawo do zmiany roku podatkowego na inny niż kalendarzowy. W tym celu, w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniego roku podatkowego, powinien złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

31 stycznia

Formularz ZUS IWA

Obowiązek złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA do dnia 31 stycznia 2017 ma płatnik, który:

  • był zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • był wpisany do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

I inne

Przy organizowaniu kalendarza, warto również pamiętać o corocznym obowiązku złożenia szeregu deklaracji, takich jak np.: deklaracja o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym (PIT-6), deklaracja dokumentująca podatek zryczałtowany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR), deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R), zeznanie o wysokości przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), czy deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).

Aby uprościć to niełatwe zadanie, zachęcam do korzystania z zakładki WAŻNE TERMINY.