Obowiązek składania e-Deklaracji

Od 1 stycznia 2015r. informacje  PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40, IFT-1/IFT-1R muszą być składane wyłącznie w formie elektronicznej. Od zasady tej ustawodawca przewidział jednak  wyjątek.

Z obowiązku składania deklaracji elektronicznie, zwolnieni są płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy sporządzają i przekazują imienne informacje o wysokości dochodów dla nie więcej niż pięciu podatników . Mają oni możliwość złożenia deklaracji zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Warto w tym miejscu jednak zauważyć, że deklaracje IFT-1/IFT-1R bez wyjątku muszą zostać złożone elektronicznie. Płatnicy PIT, którzy zdecydują się złożyć deklaracje tradycyjnie, w formie papierowej,  muszą to zrobić już  do 31 stycznia 2015 roku.

Jeżeli wspomniane powyżej podmioty zdecydują się na przesłanie dokumentów drogą elektroniczną, mogą to zrobić korzystając z jednej z 3 opcji: modułu systemu finansowo-księgowego, formularzy interaktywnych lub Uniwersalnej Bramki Dokumentów. Zdecydowanym  ułatwieniem jest również brak konieczności posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego w celu potwierdzenia wiarygodności osoby składającej deklaracje. Tożsamość w przypadku płatników PIT oraz osób fizycznych niepełniących roli płatnika w tym podatku, ma być weryfikowana na podstawie danych autoryzujących.

Warty zauważenia jest fakt,  iż skrócenie terminu składania deklaracji do Urzędu Skarbowego nie jest jednoznaczne ze zmianą terminu przekazania, np. druku PIT-11 pracownikowi. Termin ten nie uległ żadnym zmianom i podatnicy mają nadal czas na przekazanie deklaracji  do 28 lutego.

Wszelkie instrukcje dotyczące elektronicznego składania dokumentów można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 746, ze zmian.)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zmian.)
  • Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi winny być opatrzone (Dz. U. z 2012 r. poz. 1537, ze zmian.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1971)