PIT- 11 pracownika, czyli co każdy podatnik powinien wiedzieć

Każdy pracodawca, a co za tym idzie płatnik, zobowiązany jest, po zakończeniu roku podatkowego, sporządzić informację roczną o dochodach uzyskanych przez podatnika oraz o zaliczkach na podatek dochodowy przez niego pobranych. PIT-11, bo o tym dokumencie mowa, stanowi dla Urzędu Skarbowego podstawę do skontrolowania czy owe zaliczki zostały prawidłowo obliczone i pobrane. Dla podatnika, PIT-11 stanowi podstawę do rocznego rozliczenia się z fiskusem poprzez dokument PIT-36/PIT-37. Każdy z nas powinien wiedzieć zatem coś więcej na temat tego niezwykle ważnego dokumentu.

Płatnicy są zobowiązani do przygotowania oraz przekazania płatnikom dokumentu PIT-11 do  końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym. Sporządzony dokument może zostać przekazany podatnikowi osobiście, pocztą tradycyjną lub za pomocą maila poświadczonego podpisem elektronicznym (Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 października 2011r., nr ITPB1/415-814/11/AK). W wyjątkowych okolicznościach, PIT-11 może zostać przekazany podatnikom w trakcie roku podatkowego. Ma to miejsce po zakończeniu współpracy, na wniosek podatnika, w ciągu 14 dni od złożenia przez niego wniosku.

Jak już wcześniej wspomniano, PIT-11 zawiera informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, w związku z czym ujmuje się w nim jedynie takie wynagrodzenia, które stanowią przychód podatnika zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody wykazywane w PIT-11 sporządzanym przez zakład pracy:

  • przychody z umów o pracę,
  • przychody z tytułu umów zleceń/dzieło,
  • przychody z tytułu zasiłków wypłaconych przez zakład pracy z ubezpieczenia społecznego,
  • wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (w spółdzielniach pracy),
  • przychody z pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy.

Płatnik w druku PIT- 11 uwzględnia również koszty uzyskania przychodów, faktycznie zastosowanych, wartość pobranych i wpłaconych zaliczek, a także wysokość pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (w wysokości nieprzekraczającej 7,75%).