PIT 2014 – odliczenia od dochodu

Pierwsze miesiące nowego roku, tradycyjnie wiążą się z koniecznością złożenia zeznań podatkowych, dlatego poniżej przedstawiamy najbardziej popularne odliczenia od dochodu w pigułce.

TYP ODLICZENIA WYMAGANIA DODATKOWE / OGRANICZENIA DEKLARACJA
Ulga rehabilitacyjna – odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, na przykład: odpłatny urlop na turnusie rehabilitacyjnym, opieka pielęgniarska  w domu osoby niepełnosprawnej, opłacenie tłumacza języka migowego oraz adaptacja i wyposażenie mieszkań w związku z niepełnosprawnością – konieczne jest posiadanie dokumentów poniesienia (faktury, rachunki itp.) i innych, potwierdzających prawo do odliczenia, na przykład: certyfikat (pies asystujący – maksymalnie 2.280 zł; rocznie), orzeczenie o niepełnosprawności (sprzęt rehabilitacyjny), czy zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków (leki – kwota maksymalnego odliczenia za dany miesiąc jest równa kwocie wydatków faktycznie poniesionych, pomniejszonych o 100 zł) PIT – 36
PIT – 37
PIT – 28
Internet – posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (dokonanie tego odliczenia jest możliwe tylko w dwóch latach następujących po sobie), maksymalnie 760 zł rocznie PIT – 36
PIT – 37
PIT – 28
Nowe technologie (za nową technologię uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat) – posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (nie rozlicza się przy rozliczaniu PIT-28), odliczeniu podlega maksymalnie 50% kwoty wydatków PIT – 36
PIT – 37
Krwiodawcy (ulga przysługuje w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew) – zaświadczenie stacji krwiodawstwa, na którym wyszczególniona jest ilość oddanej krwi lub jej składników (wystarczy wpis w karcie honorowego dawcy), maksymalnie 6% dochodu podatnika PIT – 36
PIT – 37
PIT – 28
Składki ZUS (odliczeniu podlegają składki ZUS:
– zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
– potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu podlegającego opodatkowaniu)
– RMUA / inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek PIT – 36
PIT – 28
PIT – 37
Zwrot nienależnych świadczeń  – dowód zwrotu nienależnych świadczeń (odliczenie powinno nastąpić w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty nie zostały potrącone przez płatnika wcześniej) PIT – 36
PIT – 37
PIT – 28
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego – dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek (odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku (wpłaty), nie wyższą niż 4495,20 zł) PIT – 36
PIT – 37
PIT – 28
http://www.finanse.mf.gov.pl