Pominięcie formularza SD-Z2 nie przesądza o utracie zwolnienia z podatku od darowizny

Pominięcie formularza SD-Z2 nie przesądza o utracie zwolnienia z podatku od darowizny

Wymóg zgłoszenia dokonanej darowizny na określonym formularzu jest wymogiem natury technicznej, mającym na celu ułatwienie organom i podatnikom dokonanie stosownego zgłoszenia zapewniającego uzyskanie niezbędnych informacji potrzebnych do uzyskania zwolnienia. Nie przewidziano żadnych skutków dotyczących wadliwości wypełnienia formularza, ani procedur zmierzających do usunięcia tych wad. Formularz nie pełni też roli deklaracji podatkowej, a stanowi jedynie jeden z dowodów na spełnienie warunków do zwolnienia od podatku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 06.07.2016 r.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwolnienie od podatku jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

  • własność rzeczy lub praw majątkowych została nabyta przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
  • nabycie własności zostało zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego;
  • gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł, otrzymanie nabytych środków pieniężnych zostało udokumentowane za pomocą dowodu przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub przekazem pocztowym.

Podstawą rozpoczęcia sprawy była darowizna otrzymana przez skarżącą przelewem bankowym w styczniu 2014 roku. Kobieta zawiadomiła urząd skarbowy o darowiźnie, składając zeznanie majątkowe w kwietniu 2014 roku – a więc przed upływem 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, ale druk SD-Z2 wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu i wyjaśnieniem dołączyła dopiero w październiku tego samego roku.

Uznając, że wykorzystanie zwolnienia od podatku umożliwia wyłącznie zawiadomienie o darowiźnie złożone na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, decyzją naczelnika urzędu skarbowego, ustalono skarżącej zobowiązanie podatkowe.

W rezultacie kobieta zaskarżyła tę decyzję, a sąd przychylił się do jej stanowiska wskazując, iż fakt niezgłoszenia otrzymania darowizny na druku SD-Z2 nie uzasadnia utraty możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego (oczywiście przy założeniu spełnienia pozostałych kryteriów wymienionych w ustawie).

 Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0D0BA71357