Prawo oświatowe – pytania i odpowiedzi

Prawo oświatowe, okazało się interesującym zagadnieniem. Poniżej znajdują się odpowiedzi na kolejne pytania przesłane przez naszych czytelników. Zachęcamy do wysyłania pytań na maila: kontakt@abc-ksiegowe.pl.

Pytanie 1
Po otrzymaniu wypowiedzenia, w związku ze zmianami organizacyjnymi uniemożliwiającym moje dalsze zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu na stanowisku nauczyciela w szkole publicznej, złożyłam wniosek o przeniesienie w stan nieczynny od 1 września. Czy jeżeli od września pojawi się możliwość zatrudnienia mnie w szkole w niepełnym wymiarze etatu, dyrektor jest obowiązany do przywrócenia mnie do pracy?

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym. Podjęcie pracy przez nauczyciela pracy może mieć miejsce jedynie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. W przypadku zatem pojawienia się możliwości zatrudnienia nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym, w niepełnym wymiarze etatu, dyrektor szkoły nie przywraca nauczyciela do pracy. Może zaproponować mu natomiast, dodatkowe zatrudnienie na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania dodatkowej pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Pytanie 2
Jestem nauczycielką szkoły publicznej, która skorzystała 5 lat temu, w czasie zatrudnienia, z urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze jednego roku. Czy we wrześniu będę mogła skorzystać ponownie z tego uprawnienia, czy może weszły w życie przepisy ograniczające łączny wymiar urlopu?

Od września 2015 roku przepisy Karty Nauczyciela dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia, nie ulegają zmianie. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły  może udzielić urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop udzielany jest w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat. Należy pamiętać, że nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia, nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu.

W związku ze skorzystaniem przez Panią dotychczas z urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze jednego roku, w przypadku otrzymania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu i złożenia wniosku do dyrektora szkoły we wrześniu, powinien on udzielić urlopu w okresie wskazanym przez lekarza.