Prawo oświatowe – pytania i odpowiedzi

Zgodnie z zapowiedzią, współpracę z  ABC-KSIĘGOWE rozpoczęła Marietta Buszka, Radca Prawny. Pojawiły się pierwsze pytania od Czytelników.  Zbliża się początek roku szkolnego, w związku z czym wybrane zostały zagadnienia dotyczące prawa oświatowego. Poniżej  znajdą Państwo odpowiedzi na najciekawsze z nich.

Pytanie 1
Dowiedziałam się, że mój syn rozpoczynający od września naukę w I klasie szkoły podstawowej będzie uczęszczał do oddziału liczącego 25 uczniów. Czy liczba uczniów w klasie I może ulec zwiększeniu w trakcie roku szkolnego?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. Nowelizacja ustawy, od dnia 31 marca 2015 roku, pozwala na zwiększenie liczby uczniów maksymalnie do 27 w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły. Dyrektor szkoły może jednak zwiększyć liczbę uczniów na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. W przypadku zwiększenia liczby uczniów do 27, szkoła zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. W sytuacji braku wniosku rady oddziałowej, zgody organu prowadzącego lub gdy klasa I miałaby liczyć więcej niż 27 uczniów, dyrektor szkoły zobowiązany jest do podziału oddziału na dwa mniejsze.

Podsumowując, liczba uczniów w klasie syna może ulec zwiększeniu jedynie do 27 uczniów przy zachowaniu wymogów określonych powyżej.

Pytanie 2
Czy prawdą jest, że od 1 września 2015 roku wchodzą zmiany w zakresie rodzaju udzielanych zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego?

Z dniem 1 września 2015 roku, wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, które wprowadza zmianę polegającą na możliwości zwolnienia ucznia przez dyrektora szkoły, z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. Decyzja Dyrektora podejmowana jest na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  Dyrektor szkoły, może również tak jak dotychczas zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Takie działanie może być podjęte jedynie na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

Pytanie 3
Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym w publicznej szkole podstawowej. Dyrektor szkoły zamierza od września zawrzeć ze mną trzecią z rzędu umowę o pracę na czas określony, na okres roku szkolnego. Czy  zawarcie trzeciej umowy o pracę na czas określony będzie równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony?

Art. 251§1 Kodeksu pracy stanowi, iż zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Zgodnie z jednolitym orzecznictwem, przepis ten nie ma zastosowania do nauczycielskich stosunków pracy, które podlegają przepisom ustawy Karta Nauczyciela.  Zgodnie z tą ustawą, stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony. Od reguły określonej ustawą istnieją dwa wyjątki: w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela umowa o pracę może być zawarta na czas określony. Jeżeli zatem nie zachodzi jednej z dwóch wymienionych wyjątków, dyrektor szkoły jest zobowiązany do zatrudnienia nauczyciela kontraktowego tylko na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W sytuacji zawarcia umowy o pracę w sposób nieprawidłowy, nauczyciel może wystąpić do sądu pracy z żądaniem ustalenia, iż jest zatrudniony w szkole na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W przypadku zatem, gdy w szkole nie zachodziła sytuacja zastępowania przez Pana innego nauczyciela lub nie istniała potrzeba wynikającą z organizacji nauczania, stosownie do przepisów Karty Nauczyciela powinien Pan żądać ustalenia, iż już pierwsza umowa o pracę była zawarta na czas nieokreślony.