Raty leasingowe za skradziony samochód jako koszt uzyskania przychodów

Raty leasingowe za skradziony samochód jako koszt uzyskania przychodów

Rata leasingowa opłacona po kradzieży przedmiotu leasingu pozostaje kosztem uzyskania przychodów – wynika z interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2017 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zawarł umowę leasingu operacyjnego.  Przedmiotem umowy był samochód o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t wraz z naczepą, wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Niestety pojazd z naczepą został skradziony, a ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, ponieważ skradziono również dowody rejestracyjne pozostawione w samochodzie. Zawarta umowa leasingowa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek comiesięcznej zapłaty raty, dlatego wystąpił on z wnioskiem o interpretację indywidualną dotyczącą możliwości włączenia zapłaconych rat do kosztów uzyskania przychodów i odliczenia podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgodził się z argumentacją wnioskodawcy i uznał, że kwota wynikająca z rozliczenia umowy leasingu po kradzieży przedmiotu leasingu stanowi koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeśli po wydaniu korzystającemu rzecz leasingowana została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa, a finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje wprost sytuacji kradzieży przedmiotu leasingu, dlatego interpretacja opiera się na ogólnych zasadach ujmowania określonych wydatków w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej, a więc mają one służyć osiągnięciu przychodu albo zachowaniu lub zabezpieczeniu źródeł przychodów w przyszłości. Koszty ponoszone przez przedsiębiorcę są kosztem uzyskania przychodów jeśli spełniają warunki określone w art. 23b ustawy o PIT i nie ma znaczenia, czy opłaty są ponoszone jeszcze w trakcie trwania umowy, czy już po jej zakończeniu. W sytuacji, gdy ma miejsce kradzież, a umowa leasingowa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zapłaty kwoty rozliczeniowej, to jej wartość stanowi koszt  uzyskania przychodów*.

* nie jest to już bezpośrednio opłata za korzystanie z przedmiotu leasingu, ale aby zawrzeć umowę leasingu, która to umożliwiała, konieczne było zobowiązanie do poniesienia jej we wskazanych sytuacjach.

Źródło: https://interpretacje-podatkowe.org/leasing/1462-ippb1-4511-1108-2016-2-am