Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu obowiązków – również tych formalnych. O czym trzeba pamiętać?

Krok pierwszy: dokonanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pomocą wniosku CEIDG-1. Wniosek można złożyć w urzędzie gminy:

  • osobiście,
  • listem poleconym (z podpisem potwierdzonym notarialnie),
  • poprzez stronę ceidg.gov.pl z profilem zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym,
  • za pośrednictwem internetu, bez profilu zaufanego i podpisu elektronicznego (wówczas w ciągu 7 dni należy osobiście złożyć podpis na wniosku w urzędzie gminy / miasta).

Warto pamiętać, że już w dniu złożenia wniosku można rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Za pośrednictwem wpisu do CEIDG dokonuje się również krok drugi i trzeci, czyli zgłoszenie działalności do Urzędu Skarbowego (już we wniosku wskazuje się formę i terminy rozliczania podatku dochodowego oraz rodzaj dokumentacji rachunkowej) oraz wniosek o nadanie numeru REGON (jest on przyznawany w ciągu 7 dni i automatycznie umieszczany we wpisie do CEIDG).

Krok czwarty – opcjonalny: zgłoszenie płatnika VAT – dokonuje się tego przez złożenie druku VAT-R we właściwym Urzędzie Skarbowym osobiście, elektronicznie przez stronę internetową e-deklaracje.gov.pl lub dołączenie go do wniosku o wpis do CEIDG.

Należy pamiętać aby zrobić to przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

Krok piąty: zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS jako podmiotu ubezpieczonego za pomocą druku ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub tylko społeczne) lub ZUS ZZA (wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne). Należy tego dokonać w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (ten sam termin obowiązuje przy zgłaszaniu pracowników / zleceniobiorców).

Zdarza się, że młody przedsiębiorca musi też zgłosić kasy rejestrujące oraz wystąpić o uzyskanie niezbednych koncesji i licencji. Wszystko jest oczywiście uzależnione od specyfiki przedsiębiorstwa – te i inne obowiązki będą tematem kolejnych wpisów.