Rodzaje umów o pracę – kompendium

Zgodnie z Kodeksem Pracy, stosunek pracy musi zostać potwierdzony na piśmie (najpóźniej 7 dnia od przystąpienia do pracy, pracodawca musi w formie pisemnej potwierdzić pracownikowi warunki pracy i płacy). Poniżej przedstawiamy rodzaje umów o pracę, które mogą zostać zawarte między pracodawcą i pracownikiem, a także  ich najważniejsze cechy.

Rodzaj umowy Charakterystyka
Umowa na okres próbny
 • zawierana jest na okres do 3 miesięcy;
 • może zostać wcześniej wypowiedziana bez podawania przyczyny,
 • okresy wypowiedzenia:

1) 3 dni robocze – jeżeli umowa zawarta jest na okres do 2 tygodni,

2) 1 tydzień – jeżeli umowa zawarta jest na okres powyżej 2 tygodni,

3) 2 tygodnie – jeżeli umowa zawarta jest na 3 miesiące.

 • celem umowy jest sprawdzenie drugiej strony umowy (pracownika/pracodawcy) i co do zasady z jednym pracownikiem może zostać zwarta jednokrotnie.
Umowa na zastępstwo
 • zawierana jest w sytuacji konieczności zastąpienia pracownika podczas jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy (urlop macierzyński, wychowawczy, etc.);
 • okres wypowiedzenia – 3 dni robocze;
 • jej zawarcie może zostać poprzedzone umową na okres próbny;
 • w przypadku umowy na zastępstwo, nie mają zastosowania przepisy dotyczące umów na czas określony (zawarcie trzeciej umowy nie skutkuje automatycznym zawarciem umowy na czas nieokreślony) oraz w przypadku ciąży, pracownicy nie zostaje automatycznie przedłużana do dnia porodu.
Umowa na czas określony
 • ustawodawca nie określił maksymalnego okresu na jaki może zostać zawarta umowa na czas określony (projekt nowelizacji kodeksu pracy zakłada ograniczenie tego okresu do 36 miesięcy);
 • trzecia z kolei umowa na czas określony, zawarta przez tego samego pracodawcę i pracownika, z mocy prawa staje się umową na czas nieokreślony;
 • może zostać wypowiedziana jeżeli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a w umowie znajduje się  klauzula o wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia to dwa tygodnie).
Umowa na czas wykonywania określonej pracy
 •  ten rodzaj umowy zawierany jest w przypadku, kiedy to skutek świadczonej pracy wyznacza termin zakończenia stosunku pracy (określenie terminu wprost nie jest możliwe).
 Umowa na czas nieokreślony
 • umowa, która charakteryzuje się największą stabilnością i trwałością stosunku pracy;
 • strony umowy nie określają końcowego terminu jej obowiązywania;
 • okres wypowiedzenia:

1) 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 • jest bardzo korzystna dla pracownika – jej wypowiedzenie przez pracodawcę jest możliwe tylko po wskazaniu uzasadnienia.

Podstawa prawna: