Spotkanie przy kawie, czyli ciekawostki prawno – podatkowe

Spotkanie przy kawie czyli ciekawostki prawno - podatkowe

Początek tygodnia to dobry moment na szybki przegląd ciekawostek prawno – podatkowych. We wpisie poruszę temat stawki podatku leśnego, projektu nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw, ustalenia płatnika zasiłków oraz przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nowa stawka podatku leśnego na 2017 rok

Stawka podatku leśnego od 1 ha dla danego roku przyjmuje wartość 0,220 m3 drewna, ustalaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego (wyłącznie w przypadku lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ta zostaje obniżona o 50%).
Jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r., średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wyniosła 191,01 zł za 1m3. W związku z tym stawka podatku leśnego na 2017 rok wyniesie 42,02 zł, czyli o 0,17 zł mniej niż obecnie.

1. http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-sprzedazy-drewna-obliczonej-wedlug-sredniej-ceny-drewna-uzyskanej-przez-nadlesnictwa-za-pierwsze-trzy-kwartaly-2016-r-,268,3.html

2. http://www.prawo.pl/dz-u-akt/-/dokument/Dz.U.2016.374%20j.t./16992143/2099545

25 listopada 2016 r. przyjęto projekt nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw

Wpływy z tytułu poboru VAT są jednym z najważniejszych źródeł dochodów budżetowych. W celu poprawy szczelności podatkowej oraz zmniejszenia skali nadużyć podatkowych, 25 października 2016 roku przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do najważniejszych elementów projektu należy między innymi:

 • rozszerzenie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje, których przedmiotem będą:
  • określone usługi budowlane,
  • procesory (do sprzedaży procesorów, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł – bez kwoty podatku),
  • niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny (mechanizm obejmie wymieniane metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty z nich).
 • ograniczenie możliwości stosowania kwartalnych rozliczeń VAT – będzie to możliwe wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym;
 • zmiana warunków korzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni;
 • wprowadzenie obowiązku elektronicznego składania informacji podsumowujących, wyłącznie za okresy miesięczne:
  • od 1.01.2017 r. dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia oraz zobowiązanych do składania deklaracji, informacji i rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • od 1.01.2018 r.  dla pozostałych podatników;
 • wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika (do 500 000 zł), który złożył zgłoszenie rejestracyjne wraz z zarejestrowanym podatnikiem. Odpowiedzialność miałaby obejmować zaległości podatkowe powstałe w wyniku czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT;
 • określenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie VAT – 30% wartości kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu w przypadku niezłożenia deklaracji oraz 20% przy złożeniu korekty deklaracji po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania kontrolnego;
 • utrzymanie 5, 8 i 23% stawki VAT do końca 2018 r.
http://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-2.html

Płatnik zasiłków w 2017 roku

Płatnicy składek, zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, ustalają wartość i wypłacają zasiłki tym ubezpieczonym (wyjątek stanowi przypadek osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia). Liczbę ubezpieczonych określa się na podstawie stanu osób zgłaszanych do ubezpieczenia na dzień 30 listopada roku poprzedniego. Wyłącznie w przypadku płatników, którzy w tym dniu nie zgłaszali ubezpieczonych, pod uwagę należy wziąć stan zachodzący w miesiącu, w którym takie zgłoszenie miało miejsce.

http://www.prawo.pl/dz-u-akt/-/dokument/Dz.U.2016.372%20j.t./16837381/2099488

Jeden przelew do ZUS

Obecnie każdy przedsiębiorca wpłaca składki na rzecz ZUS na oddzielne rachunki bankowe. Ma to ulec zmianie już pod koniec 2017 roku – każda firma ma wtedy otrzymać indywidualny numer konta.

http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2489,przedsiebiorcy-wysla-jeden-przelew-do-zus.html