Amortyzacja samochodu osobowego o wartości większej niż 20 000 euro

Amortyzacja samochodu osobowego

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt  4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodów nie można włączyć odpisów amortyzacyjnych w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro. Wartość tę przelicza się na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP w dniu przekazania samochodu do używania.