Ubezpieczenie OC księgowych

W ostatnim czasie dużo mówi się o deregulacji wielu zawodów – w tym zawodu księgowego. W praktyce wprowadzone zmiany obejmują całkowitą likwidację certyfikatu księgowego oraz związanego z nim procesu egzaminacyjnego.

Usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych może  zatem zająć się osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości

Odstępuje się tym samym od regulacji dotyczących wymaganego doświadczenia zawodowego, co całkiem słusznie może wzbudzać obawy podatników.

Niewielkim uspokojeniem może być jednak rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z 6 listopada 2014 roku*. Jak można przeczytać w § 1 tego rozporządzenia, określa ono szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszelkie szkody wyrządzone poprzez działanie lub zaniechanie osoby ubezpieczonej następujące w związku z prowadzoną działalnością (wyjątkiem są tutaj między innymi kary umowne oraz szkody powstałe na skutek wojen i aktów terroru) bez umownego ograniczenia przez jakikolwiek zakład ubezpieczeń. Powstanie obowiązku ubezpieczenia OC ma natomiast miejsce nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności, a sama suma gwarancyjna dotycząca jednego zdarzenia objętego umową ubezpieczeniową nie może być niższa niż   10 000 euro (w przeliczeniu na złotówki).

* rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, czyli 19.01.2015.