Ulga na dzieci w 2015 roku

Zmiany w ustawie o PIT, obowiązujące od początku 2015 roku, spowodowały podwyższenie wysokości ulgi na dzieci. Możliwość odpisania od podatku wyższych kwot odczują przede wszystkim rodzice posiadający więcej niż  jedno i dwójkę dzieci.

Od 2015 roku ulga na dzieci kształtuje się następująco:

Liczba dzieci Wysokość ulgi
1 dziecko 1112,04 zł
2 dzieci 2224,08 zł
3 dzieci 4224,02 zł
4 dzieci 6924,12 zł

Zmiana wysokości odpisu obowiązuje od 2015 roku, ale zmienione stawki można zastosować w rocznym zeznaniu składanym za 2014 rok.

Oprócz zmian w wysokości ulgi, ustawodawca wprowadził również nowe zasady jej rozliczania. Otóż w przypadku gdy wysokości ulgi przewyższa wysokość podatku, to urząd skarbowy zwraca rodzinie brakującą kwotę na takich samych zasadach jak zwrot nadpłaconego podatku. Ograniczeniem w wysokości otrzymanego zwrotu jest wysokość zapłaconych przez podatników składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Od 2015 roku pojawił się też nowy druk składany razem z zeznaniem rocznym PIT-36 i PIT-37, czyli druk PIT/UZ. Jeżeli podatnik nie występuje o zwrot kwoty ulgi na dziecko, bo została ona w pełni odliczona od podatku nie ma obowiązku składania druku PIT/UZ.

Nie zmieniły się natomiast zasady, na jakich podatnik nabywa prawo do skorzystania z ulgi. Uprawnionymi są pełniący władzę rodzicielską, funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub pełniący obowiązki rodziny zastępczej na podstawie umowy zawartej ze starostą. Ulga dotyczy:

  • małoletnich dzieci,
  • dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • dzieci pełnoletnich do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu:
  • według skali lub
  • z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

– w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.