Wydatki na cele mieszkaniowe

Zgodnie z art. 30e ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej po dniu 1 stycznia 2009 roku, w ciągu 5 lat od dnia nabycia, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości należy zapłacić podatek dochodowy stanowiący 19% podstawy obliczenia podatku. Czy wysokość tego podatku można w jakiś sposób obniżyć?

Na początek warto wyjaśnić, że podstawę obliczenia podatku stanowi różnica pomiędzy przychodem, a udokumentowanymi kosztami nabycia lub wytworzenia, powiększonymi o nakłady zwiększające wartość nieruchomości wraz z zapłaconym podatkiem od spadków i darowizn.

Obniżenie wysokości podstawy podatku jest więc możliwe poprzez odliczenie wydatków mieszkaniowych od wartości przychodu z tytuły sprzedaży nieruchomości. Należy pamiętać, że mamy na to dwa lata (licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) i zgodnie z art.  21 ust. 25,  możliwe jest ujęcie wyłącznie wydatków poniesionych na:

  • nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

W 2015 roku podstawa określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć 325 990 złotych.