Zwrot nadpłaty podatku dochodowego

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w danym roku podatkowym, w przypadku dużej grupy podatników skutkuje wykazaniem nadpłaty podatku dochodowego.

Co do zasady, możliwe jest dokonanie wyboru jednej z dwóch form zwrotu nadpłaconego podatku:

    • gotówkowej (w kasie lub przekazem pocztowym),
    • przelewu na rachunek bankowy.

Prawa wyboru nie mają podmioty, które wykonują działalność gospodarczą i są zobowiązane do prowadzenia ksiąg podatkowych (w ich przypadku zwrot następuje wyłącznie na rachunek bankowy).

Jak wynika z art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji Podatkowej, termin zwrotu nadpłaty wynosi 3 miesiące od daty złożenia zaznania rocznego. W nieco bardziej korzystnej sytuacji znajdują się podatnicy, którzy wychowują przynajmniej 3 dzieci (korzystają z ulgi prorodzinnej) i składają zeznanie podatkowe w formie elektronicznej. Wówczas urząd skarbowy na zwrócenie nadpłaty ma tylko 30 dni.

Warto pamiętać, że uzyskanie zwrotu w formie gotówkowej nie wymaga dokonania nadzwyczajnych formalności – wystarczy wskazać preferowaną formę odbioru nadwyżki w części zeznania przeznaczonej na informacje uzupełniające.

Uwaga! W przypadku zwrotu nadpłaty podatku w formie gotówkowej, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 1% kwoty przekazu + 5,20 zł!

Aby otrzymać zwrot na rachunek bankowy, należy natomiast wskazać na odpowiednim druku (CEIDG-1, NIP-7 lub ZAP-3 – w zależności od tego, kto podlega rozliczeniu) odpowiedni numer rachunku oraz złożyć wniosek o zwrot nadpłaty na konto.

Pamiętaj! Gdy podatnik posiada względem urzędu skarbowego jakiekolwiek zaległości podatkowe (również niezwiązane z podatkiem dochodowym), nadpłata nie podlega zwrotowi, lecz zostaje zaliczona z urzędu na poczet tych zaległości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa